Professionel service & montage
Footer Logo

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Henok Montage ApS

Husmandsvejen 3

4600 Køge

Tlf.
nr.: +45 51 86 98 39

CVR.
nr.: 42202282

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kommer til
anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Henok Montage ApS og køber imellem.

A. Tilbud

Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra
afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af
tilbud/aftale. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid
excl. moms.

B.
Annullering af ordre

Hvor der
efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre,
forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede
omkostninger vedrørende ordren. Henok Montage ApS kan annullere en
tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret
økonomisk mellemværende med Henok Montages ApS.

C.
Leveringsbetingelser

Opgivne
leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men uden
forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre
misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt
forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab
fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers
regning og risiko. Uanset om Henok Montage ApS afholder udgifterne til
varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder,
der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for
eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er
under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser
fra vores leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives
os. 

D.
Forsendelse

Forsendelsesmåden
vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver
andet. Hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vores normale
forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde
fragtomkostning.

E.
Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne
er netto 14 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af
forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et
administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt
der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods
eventuelle skyldige renter.

F.
Reklamation

Køber skal
kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde
sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal
defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Henok Montages
ApS i samme stand, som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til
at tilbagekalde betaling for den leverede vare. Henok Montages Aps vil ikke
kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse
hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Henok Montage Aps ikke hæfter for
driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede,
mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

G.
Returnering

Leverede
lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75%
af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale,
nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede
emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål,
tages ikke retur.

H.
Ejendomsret

Ejendomsretten
over salgsgenstanden forbliver hos Henok Montages Aps, indtil hele købesummen
med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til
brug for leverancen såsom forarbejdning, værktøj m.m, er Henok Montage ApS’
ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder,
uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

I.
Produktansvar

For skade på
person eller ting hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges
denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab,
avancetab eller lignende indirekte tab

J. Tvist

Eventuelle
uoverensstemmelser vedrørende Henok Montages ApS’ leverancer eller vedrørende
forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges
løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke
fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol
og afgøres i henhold til dansk lov.