Professionel service & montage
Footer Logo

Kenneth leger

Skal din virksomhed flytte?

Henok Montage ApS står for hele processen!

Når en virksomhed skal flytte er det med at holde tungen lige i munden, for under en flytning, skal virksomheden stadig kunne drifte. Hos Henok Montage ApS har vi god erfaring med virksomhedsflytning, og har en aldeles strukturet tilgang. Vi sørger for at pakke det hele ned og pakke det hele ud igen, får det til at spille, alt i mens vi har fokus på at virksomheden selv under flytningen skal kunne drifte. 

Henok - Service og montage

Salgs- og leveringsbetingelser

for

 

Henok Montage ApS

Husmandsvejen 3

4600 Køge

Tlf. nr.: +45 51 86 98 39

CVR. nr.: 42202282

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Henok Montage ApS og køber imellem.

A. Tilbud

Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. moms.

 

B. Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Henok Montage ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Henok Montages ApS.

 

C. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Henok Montage ApS afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vores leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. 

D. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vores normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.

 

 

 

E. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

 

F. Reklamation

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Henok Montages ApS i samme stand, som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbagekalde betaling for den leverede vare. Henok Montages Aps vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Henok Montage Aps ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

 

G. Returnering

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.

 

H. Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Henok Montages Aps, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejdning, værktøj m.m, er Henok Montage ApS’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

I. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab

 

J. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Henok Montages ApS’ leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.