INSTA eftersyn

Henok logo med tekst

Henok hjælper med at få styr på sikkerheden

Det er vigtigt at forebygge risici og minimere arbejdsulykker, derfor er en væsentlig del af virksomhedernes indsats, at få en sagkyndig til at gennemføre det lovpligtige eftersyn, regelmæssigt.

Henok sikkerhed ikon

Hvorfor skal der foretages eftersyn og hvem må udføre eftersyn?

Ulykker minimeres, når virksomhederne overholder de lovpligtige reoleftersyn, der er beskrevet i arbejdstilsynets §1109 samt DS/EN normer.

Den europæiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems – Application and Maintenance of Storage Equipment) giver instruktion om eftersyn af reolinstallationer.

Stk. 9.4.2.3 om Særligt Sagkyndige siger,

“En teknisk kompetent person skal udføre inspektioner mindst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets sikkerhed, med observationer samt udbedringsforslag hvis nødvendigt.”

Henok professionel service ikon

Ansvar

Virksomheder har pligt til at få gennemført lovpligtige eftersyn af reoler og stiger hver 12. måned.

Et 12 måneders hovedeftersyn skal foretages af en sagkyndig.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.

  • Kendskab til redskabets brugsanvisning.
  • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal.
  • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende trucks, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet.
  • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/ certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer.

Det LOVPLIGTIGE eftersyn kan suppleres med et levetidsforlængende eftersyn hvor teknikeren vil gennemgå sliddele og evt. smøring. Teknikeren vil udfærdige en rapport med anbefalinger til udskiftning/reparation af diverse dele.

Henok modula system 1

Lagerautomater

Lagerautomater skal efterses min. 1 gang om året for at sikre brugeren mod tilskadekomst. Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med automaten og forevises til Arbejdstilsynet hvis de anmoder om det. Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Henok pallereol system 6

Mobile Pallereoler

Mobile palle/Hyldereoler skal efterses min. 1 gang om året for at sikre brugeren mod tilskadekomst. Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med anlægget og forevises til Arbejdstilsynet hvis de anmoder om det. Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Henok shuttel system

Shuttle Systemer

Palleshuttler skal efterses min. 1 gang om året for at sikre brugeren mod tilskadekomst. Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med shuttlen og forevises til Arbejdstilsynet hvis de anmoder om det. Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Pallereoler

En pallereol er et teknisk hjælpemiddel, der anvendes til brug for opmagasinering af varer fx på paller.

Eftersyn af pallereoler

  • Pallereoler og dets enkeltdele skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger og de skal efter Arbejdstilsynets praksis normalt have følgende eftersyn:
  • Hovedeftersyn minimum hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet.
  • Eftersynet skal udføres af leverandør eller anden en sagkyndig.
  • Hovedeftersyn før ibrugtagning efter hver genmontering og genopstilling.
  • Hvis pallereoler udsættes for påkørsel, der kan have beskadiget stolper og vanger, som derved medføre risiko for personfare, skal have foretaget en besigtigelse.

Praksis er, at hovedeftersyn på pallereoler udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til redskabet.

Dokumentation

Eftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres dvs. være skriftlig i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler der konstateres ved eftersynet, samt efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen.

Dokumentation skal kunne forevises.

Som yderligere tiltag kan der fx anføres information om gennemført eftersyn på pallereolen i form af fx. klistermærke eller metalmærkater (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugeren mv.).

Lovgrundlag

Kravet om eftersyn af pallereoler følger Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af tekniske hjælpemidler §14

Henok foto af stiger

Stiger

Stiger er tekniske hjælpemidler, der især er beregnede til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et niveau til et andet. Stiger kan være udført i træ, glasfiber, stål og letmetal.

Transportable Stiger

Eksempler på transportable stiger er: enkeltstiger, trappestiger, skydestiger, rullestiger, dobbeltstige/wienerstiger, sammensættelige stiger og kombistiger.

Stiger til normal brug skal opfylde bestemmelserne i DS/INSTA 650 eller EN 131 (Standarderne kan købes ved Dansk Standard www.ds.dk). En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde.

Eftersyn

Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året.

Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør.

Dokumentation

Arbejdstilsynet anbefaler, at der føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

Som yderligere tiltag kan der fx anføres information om gennemført eftersyn på selve stigen i form af fx klistermærke (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugeren).

Lovgrundlag

Kravet om 12-måneders eftersyn følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af tekniske hjælpemidler § 14 samt At-vejledning B.3.1.1 om Brug af transportable stiger.

Vi har kontor i København og Aarhus, og vi udfører opgaver over hele Danmark, Sverige og Norge.